###header_img###
###slideshow###

Renovering af større boligområde

Tegnestuen forestår renoveringen af Sprotoften afdeling 1-5 til et sammenhængende område. Ideen med den landskabelige renovering er, at omdanne området som en smuk parkbebyggelse.  Samtidig vægter vi, at der i de umiddelbare nærarealer ved indgangene til boligerne etableres udeophold til beboerne.  Parkkarakteren dannes ved at skabe store sammenhængende grønne flader, der terrænreguleres blødt og krydses af slyngede stier. Langs stierne plantes forskellige typer af syrener. Syrenerne plantes solitært og består af forskellige sorter, så blomstringen varer hele sommeren og højde, farve m.m. er forskellige. Træerne der plantes i parken er løvtræer.  Træerne plantes primært i grupper, og enkelte steder solitært. Formålet med den solitære planting er, at der på sigt også vil komme markante store træer.  Eksisterende træer bevares i videst muligt omfang. Nærarealerne defineres af en hækstruktur, der med uregelmæssige vinkler definer rum og ophold. Disse arealer er samtidig opbygget, så beboere har mulighed for at lave urtehave, blomsterbed m.m. efter aftale med boligforeningen.